facebook

Normalt høstmarked med stabile leiepriser

Noe færre boligsøkere og flere visninger per utleie er normalt for årstiden. Sett med lange briller er markedet i hovedstadsområdet fortsatt stabilt positivt.

Som i de fleste andre bransjer er det sesongvariasjoner også i utleiemarkedet. Før sommeren snakket mange om at det var overskudd på utleieboliger og at leietakere kunne velge og vrake. De fleste opplevde nok også at det krevde en viss innsats å lande avtaler, men gode boliger ble like fullt utleid til gode priser.

Oppfatningen av hva som er en god pris kan selvsagt variere, men i gjennomsnitt har nivået holdt seg stabilt. Leien har i grove trekk økt i takt med inflasjonen. I tillegg har eierne oppnådd sterk verdiøkning på boligene, og rentene har sunket ytterligere.

Selve sommeren ble bra, og viste seg nok en gang som en god periode for utleie. Trykket var riktig nok ikke like stort som for noen år siden, men vi opplevde at de aller fleste boliger ble leid ut relativt raskt.

Deretter har markedet har holdt seg bra helt frem til nå.

Færre om høsten

I Leiebolig lager vi målinger over antall visninger per utleid bolig. I sommer lå gjennomsnittet på 1,8 visninger, som er på nivå med tidligere somre.

Av erfaring vet vi at fra nå og frem til nyttår er antall boligsøkere noe færre. Det interessante spørsmålet blir da om forholdet mellom antall tilgjengelige boliger og interessenter i leiemarkedet stadig er noenlunde i balanse.

På finn.no kan man se hvor stort utbudet er til enhver tid. Vi kan skille mellom alle objekter, som også omfatter for eksempel rom i bofelleskap, garasjer og hus, og annonser for leiligheter.

På denne tiden i fjor var antall objekter i Oslo 1863, hvorav 1303 leiligheter. Nå er tallene 1678 og 1152. Nedgangen i antall averterte leiligheter til leie er på rundt 12 prosent.

Stabilt, godt marked

Arbeidsinnvandringen har sunket noe. På den annen side øker antall flyktninger betydelig, noe som etter hvert vil kunne skape et press i markedet. Samtidig rapporteres det at antall søkere til ledige stillinger i Oslo har gått markant opp, på grunn av økt interesse fra områder der arbeidsledigheten øker. Nedskjæringer i oljerelaterte bransjer kan begynne å skape mer geografisk mobilitet.

Vi tror markedet for boligutleie i Oslo-området i hovedsak vil holde seg stabilt godt fremover. Noe færre utleieboliger kombinert med økt tilflytning kan skape ytterligere etterspørselspress.

De kommende månedene må man riktig nok ta høyde for at jobben med å leie ut tar noe mer tid enn i toppsesongen. De senere årene har gjennomsnittlig antall visninger per utleid bolig ligget på 2,7 for perioden fra september til nyttår.

Å få gode leietakere i hus er imidlertid viktigere enn antall visninger som trengs på forhånd. Et leieforhold som trøbler seg til koster krefter og kroner. Kvalitetssikring av leietakere, solide avtaler, sikkerhetstillelse og gode rutiner ved mislighold er avgjørende for å sikre en trygg og forutsigbar lønnsomhet i hele leieperioden.

Leiebolig AS: Utleie av boliger og leiligheter i Oslo og Akershus