facebook

Flyktningene inntar byen

25 prosent av alle flyktninger og innvandrere i Norge bor i Oslo. Av befolkningen for øvrig bor kun 10 prosent i Oslo. Innvandrerne drar i hovedsak rett til de store byene der arbeidsplassene finnes. Etter et introduksjonsprogram på 3 år, flytter også de fleste flyktninger fra kommunen de ble plassert i til de store byene. Flyktningebølgen vi nå opplever kommer dermed til å gjøre boligmangelen i Oslo stadig mer prekær.

Forsterket boligmangel

I 2015 økte befolkningen i Oslo med vel 10.700 personer. Dette er 2.500 færre enn året før, men på linje med 2012 og 2013. Samtidig ble det igangsatt bygging av vel 2.400 nye boliger. Det innebærer mindre enn én ny bolig for hver fjerde nye innbygger. Når det bor under to personer per bolig i Oslo, forstår man bakgrunnen for den sterke boligprisveksten her. Det er boligmangel i hovedstaden.

årsaken til den noe lavere befolkningsveksten i Oslo i 2015 er i hovedsak redusert innvandring og økt utvandring. Det svakere jobbmarkedet i Norge som helhet er trolig årsaken til dette. Hvorfor dette skal redusere innvandringen til Oslo er imidlertid uklart. Oljenedturen har hittil kun rammet Vestlandet og Sørlandet. I Oslo har arbeidsledigheten tvert om falt. Kanskje oppleves det likevel mer utrygt å komme til Oslo for å søke arbeid nå som oljeprisen har falt markert uavhengig av hvor leverandørindustrien er lokalisert.

I fjor kom det om lag 31.000 flyktninger til Norge. UDI forventer at det kan komme opptil 60.000 i år. Erfaringsvis får rundt halvparten innvilget opphold i Norge. Legger vi dette til grunn kan flyktningsstrømmen til Norge disse to årene etter hvert øke tilflyttingen til Oslo med over 11.000 personer. Dette kommer i tillegg til en årlig innvandring til Oslo på omtrent 6.000 personer og et fødselsoverskudd i samme størrelsesorden. Da holder det ikke med 2.500 nye boliger i året.

Vil boligbyggingen ta seg opp?

For å vurdere om boligbyggingen vil øke i årene framover, må vi se på hvilke boligprosjekter som planlegges og salget av nye boliger i disse. I nyboligprosjekter må nemlig 60-70 prosent av boligene forhåndsselges før bankene gir tillatelse til bygging.

Den lave boligbyggingen i 2014 var et resultat av svakt nyboligsalg i 2013 og 2014. Nå er nyboligmarkedet annerledes. Trenden med en nedgang i antall boliger lagt ut for salg i Oslo snudde i 2015. Da ble det lagt ut drøyt 2.600 nye boliger for salg i de større leilighetsprosjektene. Etter en svak høst i 2013 og en svak vår i 2014, tiltok salget utover høsten 2014. Salget økte ytterligere i 2015, og i løpet av fjoråret ble det solgt hele 2.900 nye boliger i de store boligprosjektene. Det er 70 prosent flere enn i 2014, og dobbelt så mange som i 2013. Denne salgsøkningen vil normalt gi seg utslag i økt boligbygging i år og neste år. Mitt anslag er at boligbyggingen med dette øker til omtrent 3.500 boliger i hvert av årene. Dette vil fortsatt være alt for lavt til å tilføre markedet nok boliger.

Mer aktiv boligpolitikk

Vi må regne med at befolkningsveksten i Oslo øker etter hvert som flyktningenes introduksjonsprogrammer utløper. Da bør Oslo kunne tilby disse utleieboliger i første omgang. Det er imidlertid lite som tyder på at det vil skje. Dermed overlates det til utleiemarkedet å balansere den økte etterspørselen til det begrensete tilbudet. Resultatet av markedskreftene vil trolig være en kombinasjon av høyere leiepriser, mindre leiligheter, ere personer per leilighet og dårligere standard.

Det finnes et alternativ. En mer aktiv politikk for å øke antall boliger og bringe fram flere utleieboliger vil redusere ubalansen i markedet. Oslo kommunes eget utleieselskap Boligbygg kan være et redskap for å tilføre markedet flere boliger. I tillegg kan man legge til rette for at det private utleiemarkedet blir mer profesjonalisert. På den måten kan de profesjonelle aktørene ta et større ansvar for å møte den sterke veksten i boligbehovet.

Leiebolig AS: Utleie av boliger og leiligheter i Oslo og Akershus