facebook

Endringer i eierseksjonsloven på høring

Rundt 360000 boliger og 32000 næringslokaler reguleres av loven, ifølge tall fra Kommunalog moderniseringsdepartementet. De foreslåtte endringene berører blant annet seksjonering, kostnadsansvar og kommunale gebyrer.

Det er foreslått å innføre regler om seksjoneringsrett for den enkelte sameier i såkalte irregulære seksjonssameier. Videreforeslås færre vilkår og mindre kommunal kontroll ved seksjonering. Dette begrunnes med at eierseksjonsloven i hovedsak skal være et privatrettslig regelverk.

Utvalget foreslår at tidspunktet for når seksjonering kan skje flyttes til tidspunkt for rammetillatelse etter plan- og bygningsloven, både for nybygg og eksisterende bygg. Dette kan gjøre eiendomsutviklingen mer effektiv, ved at flere prosesser kan gjøres unna på et tidlig stadium.

Videre er det foreslått at alle sameier i ordinært sameiermøte kan vedtektsfeste fritak fra regnskaps- og revisorplikten.

KOSTNADSANSVAR

Det er foreslått regler som skal klargjøre ansvaret for å dekke kostnadene for vedlikehold av bygningens enkelte elementer, den enkelte sameier eller sameiet. Det samme gjelder spørsmålet om erstatningsansvar. Slik klargjøring antas å kunne redusere antall tvister. Utvalget foreslår at kommunene selv fastsetter gebyr for seksjonering innen rammen av selvkost. Et mindretall ønsker at det settes et øvre tak for gebyrets størrelse. Utvalget foreslår også at det settes en tidsfrist for kommunenes behandling av seksjoneringer og at brudd på denne skal redusere gebyret.

Flertallet foreslår at bestemmelsen om leietakers rett til å kjøpe boligen ved et eventuelt salg oppheves i sin helhet. Utvalget foreslår ellers at sameiets styre i visse tilfeller skal ha partsevne og adgang til å forfølge krav som gjelder mangler ved fellesareal eller forsinkelser som gjelder dette.

HUSLEIELOVEN

I årets første utgave av Utleienytt ga vi informasjon om foreslåtte endringer i husleieloven. Fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet har vi fått informasjon om at lovforslaget fortsatt er under arbeid.

Vi avventer eventuelle endringer, som nå kan tenkes å få et noe annet innhold enn den forrige regjeringen la opp til.

LEIEGARANTI

Det har vært kritisert i media at leiegarantier ofte pålegger leietaker en større søksmålsbyrde enn det som følger av depositumsreglene. Det kan være grunn til å understreke at garantien som tilbys av Leiebolig via Gable ved Norwegian Claims Link pålegger leietaker den samme søksmålsbyrden som følger av depositumsreglene.

Utleier må rette krav til garantistilleren dersom han mener å ha krav på utbetaling. Hvis kravet gjelder utestående husleie må Gable ved Leiebolig varsle leietaker om at utbetaling vil skje til utleier med mindre leietaker bestrider kravet og tar ut søksmål innen fem uker. Det samme kravet om søksmål følger av husleieloven § 3-5, som gjelder ved utbetaling fra depositumskonto.

Dersom utleier krever utbetaling som følge av andre krav, som for eksempel skader, må utleier ta ut søksmål. Utbetaling fra garantien skjer ikke før det foreligger rettskraftig dom eller leietaker aksepterer kravet skriftlig.

Leiebolig AS: Utleie av boliger og leiligheter i Oslo og Akershus