facebook

Endret skattegrunnlag i 2015

I statsbudsjettet for 2015 foreslår Regjeringen å skjerpe skattleggingen av sekundærboliger. Mange utleiere berøres. Men selve skattesatsen reduseres, og bunnfradraget øker.

Sekundærboliger, noe utleieboliger normalt vil være, får fastsatt en ligningsverdi basert på en sjablong for kvadratmeterpriser. Disse varierer med boligens geografiske beliggenhet, alder og type. I år er ligningsverdien 60 prosent av beregnet kvadratmeterpris, som skal utgjøre en teoretisk utregnet markedspris. Verdsettelsesrabatten er med andre ord 40 prosent.

For primærboliger er ligningsverdien bare 25 prosent. Verdsettelsesrabatten er altså 75 prosent.

For neste år foreslår Regjeringen å skjerpe formuesskatten for sekundærboliger. De som kun eier én sekundærbolig berøres allikevel ikke, men eier du både en utleiebolig og en fritidseiendom betegnet som sekundærbolig vil endringen slå inn. Det samme gjelder hvis du eier to eller flere utleieboliger.

Den av sekundærboligene som er anskaffet først, vil fortsatt verdsettes med en rabatt på 40 prosent. For sekundærbolig nummer to og videre vil rabatten etter forslaget kun utgjøre 20 prosent. Ligningsverdien blir da 80 prosent av stipulert markedsverdi. For å fastsette hvilken sekundærbolig som er anskaffet først vil tinglysningstidspunkt som utgangspunkt være førende.


GJELDER OGSÅ I AS

Innskjerpingen i verdsettelsen får også be- tydning for beregningen av ligningsverdien på aksjer i selskaper som driver med utleie av boliger. Utleieboligene vil bli verdsatt til 80 prosent av den stipulerte markedsverdien, mot 60 prosent tidligere.

Også for aksjeselskaper antas det imidlertid at den første sekundærboligen verdsettes til 60 prosent av ligningsverdien, men dette fremgår ikke klart av forslaget. På samme måte som tidligere vil det gis fullt fradrag for aksjeselskapets eventuelle gjeld.

Selve satsen for formuesskatten foreslås redusert med 0,25 prosentenheter. Bunnfradraget økes med 200 000 kroner per skattyter til 1,2 millioner kroner. For de som ikke har netto formue høyere enn bunnfradraget får ikke ligningsverdien skattemessig betydning. Er du i posisjon for formuesskatt vil imidlertid endringene gi skatteutslag.

Ettersom skattemyndighetene fastsetter ligningsverdi basert på teoretiske prinsipper, er det satt et tak på hvor høy den kan være. I 2014 skal ikke ligningsverdien for sekundærboliger overstige 72 prosent av boligens dokumenterte omsetningsverdi. Hvis ligningsverdien overstiger dette nivået, kan man kreve den nedsatt.

For inntektsåret 2015 har Regjeringen foreslått at denne sikkerhetsventilen for sekun- dærbolig utover den først anskaffede settes til markedsverdi. Man vil med andre ord måtte vise til at ligningsverdien utgjør mer enn markedsverdien for å kreve nedsettelse.

 

OPPHOLD I UTLANDET

Skillet mellom sekundær- og primærbolig kan komme på spissen ved arbeidsopphold i utlandet hvor bolig i Norge leies ut samtidig som man bor i ikke-eiet bolig. Da skulle man kanskje tro at boligen i hjemlandet fortsatt anses som den primære boligen, selv om man midlertidig ikke benytter den.

Skattemyndighetene er imidlertid av en annen oppfatning. De hevder at bolig som er utleid per 1. januar i ligningsåret skal karakteriseres som sekundærbolig det aktuelle inntektsår.

Hvis boligen derimot ikke er utleid på dette tidspunkt og heller ikke er i bruk som fast bolig, kan den anses som primærbolig. Da må man imidlertid sannsynliggjøre at boligen i Norge ikke kan brukes på grunn av forhold vedkommende ikke selv har rådighet over. Skattemyndighetene nevner i denne forbin- delse forhold knyttet til alder eller helse. Det synes ikke som om de sidestiller arbeidsopphold utenlands med slike forhold. Dette har vi tatt opp med dem, og spurt om det virkelig er meningen å betrakte slike situasjoner ulikt i skattemessig forstand.

Foreløpig har vi ikke fått svar.

Leiebolig AS: Utleie av boliger og leiligheter i Oslo og Akershus